ZAIKS przegrał spór o niemal 400 milionów złotych z VAT-u

Wieloletni spór Stowarzyszenia Autorów ZAIKS z organem podatkowym o kwotę prawie 400 milionów złotych z tytułu podatku VAT zakończył się przegraną Stowarzyszenia.

Naczelny Sąd Administracyjny 8 września 2016 roku zakończył dwa spory toczące się od 2007 roku pomiędzy Stowarzyszeniem Autorów ZAIKS a organem podatkowym i wydał wyroki niekorzystne dla ZAIKS. Sprawy dotyczyły obowiązku zapłaty przez ZAIKS łącznie kwoty prawie 400 milionów złotych z tytułu zaległego podatku od towarów i usług za poszczególne okresy w latach 2007 i 2009.

W toku postępowania Stowarzyszenie podnosiło w szczególności niedostosowanie przepisów prawa krajowego do wymagań nałożonych na państwa członkowskie w Dyrektywie Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. W związku z tym, że Polska do 2011 roku nie dokonała właściwej implementacji wskazanej dyrektywy, brak było w polskiej ustawie o VAT precyzyjnego określenia statusu organizacji zbiorowego zarządzania. Ze względu na fakt, iż do 2011 roku organy podatkowe traktowały działalność organizacji zbiorowego zarządzania jako niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, ZAIKS argumentował, że brak jest po jego stronie obowiązku zapłaty spornego podatku. Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie „wadliwa legislacja nie stanowi okoliczności uzasadniającej umorzenie zaległości podatkowych” (wyrok z 4 września 2014 roku, sygn. III SA/Wa 291/14). Naczelny Sąd Administracyjny również oddalił skargi kasacyjne Stowarzyszenia.

ZAIKS w oświadczeniu umieszczonym na swojej stronie internetowej podkreśla jednak, że nie jest jeszcze całkowicie zamknięta droga prawna dla odzyskania zapłaconych już kwot pomimo niekorzystnego orzeczenia sądu. Mimo, że ZAIKS przegrał spór o miliony złotych z VAT-u, wątpliwości interpretacyjne związane z brakiem właściwej implementacji przepisów unijnych pozostają aktualne. Niewątpliwie w tym zakresie kluczową rolę odegra odpowiedź Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na pytanie prejudycjalne dotyczące opłat reprograficznych, skierowane przez siedmioosobowy skład NSA do Trybunału w 2015 roku.


Kancelaria KONDRAT i Partnerzy 

biuro@kondrat.pl


źródło zdjęcia: www.freeimages.com